Regulamin i licencja

LiderBus posiada licencję na krajowy i europejski przewóz osób - usługi zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa

Licencja przewozowa

Nasza licencja przewozowa

Firma transportowa LiderBus posiada Licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu osób, wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zezwolenie to umożliwia nam podróżowanie po drogach europejskich.

Dzięki wydanej zgodzie i doświadczeniu, nasze usługi przewozowe może świadczyć zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem usługobiorców.

Przejrzyste zasady i wszystko jasne!

Jak każda firma, tak i LiderBus działa w oparciu o wewnętrzny regulamin, za pomocą którego ustala pewne zasady. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zarówno pracownicy naszej firmy, jak i Klienci korzystający z usług transportowych świadczonych przez LiderBus.

Jasno określone zasady w regulaminie pozwalają na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i świadczenie usług zgodnie z przepisami.

Regulamin przewozu osób

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik jest zobowiązany do:

zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2.2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

nie przestrzega warunków umowy przewozu;
znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany do:

posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
złożenia bagażu do luków bagażowych ;
stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

3.2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
3.9 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 350 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:

jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,
jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
4.4. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 40 kg. Bagaż dodatkowy musi być zgłoszony w chwili rezerwacji wyjazdu, za taki bagaż pobierana jest dodatkowa opłata.
4.5. Opłata za przewożony nadbagaż: 40 - 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu i wagi.
4.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.7. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.8. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu. Przewóz bagażu nietypowego np. rowery, deski surfingowe, narty, telewizory i inne tylko po uprzednim uzgodnieniu i opłaceniu takiego bagażu.
4.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
4.10. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
4.11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.12. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.13. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
4.14. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
4.15. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.

5. REZERWACJA PRZEJAZDU

5.1. Rezerwacja przejazdu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który znajduje się na stronie www.liderbus.pl
5.2. Formularz zawiera niezbędne informacje wymagane do realizacji zlecenia, Pasażer jest zobowiązany podać dokładny i prawidłowy adres odbioru i dowozu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, ilość bagażu oraz zaakceptować fakt zapoznania się z regulaminem przewozu.
5.3. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
5.4. Potwierdzenie rezerwacji dokonane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Pasażera adres e-mail.
5.5. Płatność za przejazd należy dokonać na konto bankowe lub u kierowcy w dniu realizacji przewozu
5.6. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo
do dokonania potrąceń następujących kwot:

powyżej 14 dni przed wyjazdem 0% wartości przejazdu,
od 8 dni do 13 dni przed wyjazdem 20% wartości przejazdu
od 3 dni do 7 dni przed wyjazdem 40% wartości przejazdu
od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 70% wartości przejazdu.
poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości przejazdu

5.7. W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości przejazdu.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
6.3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
6.4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

Zakres usług naszej firmy:

LiderBus w Szczecinie oferuje:

Wyjazdy służbowe

Transport krajowy i zagraniczny pracowników. Szeroka oferta usług dopasowana do potrzeb Klientów!

Przewozy VIP

Przewozy Klientów Biznesowych dopasowane do potrzeb. Luksusowe wyposażenie pojazdów! Zapraszamy!

Transfery na lotnisko

Bezpieczne przewozy osób i bagaży na lotniska różnego rodzaju krajowe i niemieckie. Zapraszamy!

Wyjazdy na koncerty

Wynajem busów na imprezy okolicznościowe i koncerty. Ciekawa oferta dla zorganizowanych grup

Wyjazdy zakupowe

Komfortowy przewóz Pasażerów do różnych centrów handlowych przez zawodowych kierowców. Polecamy!

Transport pracowników

Cykliczne i jednorazowe dowozy pracowników do firm. Indwyidualne ceny i podejście do Klientów!

Przewóz towarów

Transport ladunków specjalnie przystosowanymi busami. Bezpieczny przewóz pakunków, rzeczy, bagaży.

Wyjazdy do parków rozrywki

Atrakcyjne przewozy i wycieczki do parków rozrywki. Z LiderBus dojedziesz do celu bez obaw!

Przewóz gości weselnych

Oferta na przewozy okolicznościowe i wesela. Zapewniamy profesjonalny przewóz gości weselnych.

"Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę..."

św. Augustyn

Nasze samochody:

Dysponujemy pojazdami:

LiderBus - Busy Szczecin

Copyright © 2018   www.liderbus.pl. Produkcja www.FabrykaStron.eu